Featured Image for Ji Yong-Ho
Art

Ji Yong-Ho

If you happen to be in Busan, Korea, go check out some of Ji Yong-Ho’s amazing animal sculptures made from old tires.
Ji Yong-Ho
Ji Yong-Ho